Phạm Xuân Cường

Phạm Xuân Cường

Trưởng phòng kinh doanh

Điện thoại: 0912.886.232
Email: cuongpx@kyodai.com.vn
Skype: phamcuonghdkyodai
PHÒNG KINH DOANH - CÔNG TY KYODAI
Đảm nhiệm công việc: Quản lý và điều hành phòng kinh doanh, lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu chiến lược của Kyodai. Ký kết các hợp đồng với các khách hảng là chủ doanh nghiệp ...
THẨM QUYỀN CỦA TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
- Có thẩm quyền trực tiếp liên hệ, tư vấn, đàm phán với khách hàng để bán tất cả các sản phẩm và dịch vụ do nhà máy Kyodai cung cấp.
- Lập báo giá, soạn thảo và đàm phán hợp đồng để kết thúc thỏa thuận và đề xuất ký các hợp đồng của phòng kinh doanh lên Ban Giám Đốc phê duyệt.
- Có thẩm quyền tìm kiếm, tiếp xúc và tư vấn cho những đối tác tiềm năng để đề xuất đến Ban Giám Đốc các thương vụ bán hàng. - được quyền quyết định và đàm phán về giá bán hàng mà công ty công bố hàng tháng.
- Có thẩm quyền giải quyết tất cả những vấn đề do Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Mua Hàng trình lên nhưng chỉ giải quyết trong phạm vi quyền hạn của mình.
- Có thẩm quyền kiểm tra hoặc yêu cầu nhân viên dưới quyền báo cáo tất cả những vấn đề liên quan đến hoạt động bán hàng. Tất cả những vấn đề ngoài thẩm quyền của các cá nhân trên đây khi được thực hiện phải được trình lên Ban Giám Đốc để được giải quyết.

More Info

Lãnh đạo
Tổ chức
Đàm phán
Lập kế hoạch